Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van “Drive 128”, kantoorhoudende te 2102 KP aan de Heemsteedse Dreef 128 in Heemstede, hierna te noemen “Drive 128”.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van Drive 128, alsmede alle door Drive 128 aangegane opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd.

1.2 Afwijkende bedingen en overeenkomsten en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Drive 128 zijn aanvaard.

1.3 Afspraken, hetzij overeengekomen met derden, hetzij overeengekomen met Drive 128 binden Drive 128 niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk Drive 128 zijn bevestigd.

1.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van die bepalingen in acht zal worden genomen.

1.5 Indien een bepaling van een aanbieding, offerte of overeenkomst afwijkt van, of strijdig is met, een bepaling van deze algemene voorwaarden, prevaleert de eerstgenoemde bepaling.

 

Artikel 2.  Definities

In het navolgende wordt verstaan onder

Drive 128: het door Drive 128 geleide bedrijf, gespecialiseerd in financieel (interim) management en advies;

Opdrachtgever: iedere derde – rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen – die aan Drive 128 opdraagt werkzaamheden te verrichten en diensten te verlenen;

Opdracht: de schriftelijke overeenkomst waarbij Drive 128 zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten, dan wel diensten te verlenen.

Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken door middel van een door Drive 128 ondertekende brief, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

 

Artikel 3.  Aanbiedingen/offertes

3.1 Alle aanbiedingen door of vanwege Drive 128, daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en ander voorwaarden, zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.2 Een door Drive 128 gedane aanbieding (ook een aanbieding m.b.t. een wijziging van een reeds verleende opdracht), vervalt bij afwezigheid van acceptatie na een periode van twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Drive 128 heeft de mogelijkheid voor afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk de termijn, waarbinnen de aanbieding geaccepteerd dient te worden, te verlengen met een door hem te bepalen periode.

3.3 Indien de opdracht niet aan Drive 128 wordt verleend, heeft Drive 128 het recht alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon), die Drive 128 heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Opdrachten/overeenkomsten

4.1 Opdrachten worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding in een door Drive 128 ondertekende overeenkomst van opdracht (zijnde de opdrachtbevestiging), of zoveel eerder als de uitvoering van de opdracht eerder daadwerkelijk is gestart door Drive 128.

4.2 Als moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de opdrachtbevestiging door Drive 128,dan wel – indien eerder gelegen – het moment van daadwerkelijke uitvoering door Drive 128.

4.3 Eventuele latere wijzigingen in en aanvulling op de opdracht zijn slechts geldig indien Drive 128 deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de gewijzigde opdracht.

 

Artikel 5. Uitvoering

5.1 Drive 128, dan wel de door hem ingeschakelde persoon, personen of bedrijven, zal (zullen) de werkzaamheden na overleg met en onder het gezag van de opdrachtgever naar eigen inzicht indelen en uitvoeren.

5.2 De werkzaamheden zullen als regel worden verricht bij opdrachtgever en als regel binnen de bij de opdrachtgever geldende werktijden, waarbij Drive 128, dan wel de door haar ingeschakelde persoon, personen of bedrijven zich houden aan de door of vanwege opdrachtgever verstrekte huisregels.

5.3 Drive 128, dan wel de door hem ingeschakelde persoon, personen of bedrijven, zal (zullen) de opdracht met zorg uitvoeren volgens de met de opdrachtgever overeen te komen procedures en daarbij de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen, behoudens omstandigheden, die aan Drive 128 redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.

5.4 Mededelingen omtrent te verwachten prestaties van door Drive 128 in het kader van de opdracht te leveren werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend zonder enige verplichting en worden alleen gedaan bij wijze van niet-bindende informatie.

5.5 Opdrachtgever verleent Drive 128 alle gelegenheid tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en verstrekt daartoe alle informatie, die Drive 128 nodig oordeelt ter uitvoering van de opdracht.

5.6  Drive 128 doet aan opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop hij zich van zijn opdracht heeft gekweten. Heeft Drive 128 bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan rekening en verantwoording.

5.7 Indien de opdrachtgever kantoorruimte en andere faciliteiten aan Drive 128 ter beschikking stelt, geschiedt dit om niet. Opdrachtgever zorgt dat de werkomstandigheden voldoen aan de wettelijke vereisten.

5.8 Opdrachtgever zal Drive 128 zonder uitstel informeren omtrent vertragingen, storingen, schades of andere omstandigheden, die een vertraging in de uitvoering van haar werkzaamheden tot gevolg hebben.

 

Artikel 6. Tarieven en facturering

6.1  Alle door Drive 128 vermelde tarieven zijn exclusief BTW en inclusief kosten en zijn gebaseerd op per datum van aanbieding geldende lonen, salarissen, overheidslasten, sociale lasten, materiaalprijzen en dergelijke.

6.2 De tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, factureert Drive 128 maandelijks aan opdrachtgever op basis van nacalculatie aan de hand van het aantal daadwerkelijk gemaakte werkuren respectievelijk dagdelen tegen de overeenkomen tarieven/prijzen.

6.4 Indien door additionele wensen van de opdrachtgever de prestaties welke Drive 128 op grond van de opdracht moet leveren aantoonbaar worden verzwaard, of uitgebreid, is er sprake van een wijziging van opdracht waarvoor nieuwe (prijs)afspraken moeten worden gemaakt.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting en zonder schuldvergelijking.

7.2 Opdrachtgever dient de aan Drive 128 verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum, te voldoen op een door Drive 128 aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Betalingen dienen te geschieden in Euro’s.

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaalt, is de opdrachtgever, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en aan Drive 128 over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

7.4 Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten – waaronder incassokosten begrepen – komen vanaf het moment, bedoeld in lid 3 van dit artikel, eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de verschuldigde hoofdsom; indien de werkelijke kosten hoger liggen dan dit bedrag, de werkelijke kosten. De enkele inschakeling van een derde door Drive 128 doet de verschuldigdheid ontstaan.

7.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.6 Reclames tegen facturen dienen binnen veertien dagen schriftelijk en gemotiveerd bij Drive 128 te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

7.7 Reclames of enigerlei andere grond geven opdrachtgever nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Drive 128 behoudt zich het recht voor te allen tijde betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.

7.8 Ingeval van liquidatie/faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle bescheiden en informatie die hij van Drive 128 ontvangt, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, dan wel rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,– per overtreding, zulks onverminderd het recht van Drive 128 volledige schadeloosstelling te vorderen.

8.2 Drive 128 is gehouden aan derden geen materialen van of informatie over opdrachtgever te verschaffen, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever.

8.3 Tenzij anders overeengekomen is Drive 128 slechts met schriftelijke instemming bevoegd de naam van opdrachtnemer in enige vorm van publiciteit te vermelden.

 

Artikel 9.  Risico, naamvermelding

Vanaf de opdracht geldt dat Drive 128 zaken (ook die eigendom van opdrachtgever zijn) die hij onder zich heeft ten behoeve van de opdrachtgever, houdt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Onder alle omstandigheden vindt eventueel transport voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats.

Tenzij anders overeengekomen, zijn partijen slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de andere partij bevoegd diens naam in enige vorm van publiciteit te vermelden.

 

Artikel 10.  Klachten over de verrichte werkzaamheden

Opdrachtgever dient binnen 48 uur nadat hij heeft geconstateerd, dan wel had moeten constateren dat door Drive 128 niet (volledig) krachtens overeenkomst is gepresteerd, dit schriftelijk aan  Drive 128 mede te delen. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.

Ieder vorderingsrecht van opdrachtgever jegens Drive 128, betrekking hebbend op de mededeling dat de zaak/dienst niet aan de overeenkomst voldoet, vervalt indien:

a. de in het vorige lid gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;

b. de opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking binnen redelijke termijn verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de opdrachtgever de zaken of adviezen op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze heeft gebruikt;

d. de opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht na het geven van de opdracht en/of de acceptatie van de oplevering/prestatie in hetgeen door Drive 128 is gerealiseerd.

e. de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan twaalf maanden sedert de prestatie waarop de klacht ziet, zijn verstreken.

 

Artikel 11.  Tekortkoming, ontbinding door Drive 128

11.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht kan Drive 128 niet worden toegerekend indien hij niet te wijten is aan zijn opzet of grove schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Als niet-toerekenbare tekortkoming wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijk gesteld: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, verhindering van de werknemer tot uitvoering van de werkzaamheden om welke reden dan ook en iedere andere omstandigheden die Drive 128 redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop hij geen invloed heeft en op grond waarvan zij, indien zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

11.2 Drive 128 heeft het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst: de overeenkomst voor ten hoogste twaalf maanden op te schorten, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te ontbinden, alle andere met de opdrachtgever lopende overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waardoor alle vorderingen van Drive 128 op de opdrachtgever terstond en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar worden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten in de volgende niet limitatief bedoelde gevallen:

  • indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de met Drive 128 gesloten opdracht, of in verzuim is met betalen;
  • indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Drive 128 na te komen;
  • in geval van faillissement of surséance van betaling of daartoe strekkende verzoeken worden ingediend;
  • in geval van gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen;
  • in geval goederen van de opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.

 

Artikel 12.  Ontbinding door de opdrachtgever

12.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit te schriftelijk  per

“aangetekende brief” te geschieden.

12.2 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding op een tijdstip voorafgaande aan de start van de werkzaamheden is de opdrachtgever terstond betaling verschuldigd van alle tot dan toe gemaakte kosten door Drive 128 en daarnaast een schadevergoeding van 10 % van de aanneemsom (aantal uren x uurtarief) verschuldigd en voorzover de werkelijk gemaakte kosten de aanneemsom te boven gaan, deze kosten.

12.3 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, op een tijdstip na aanvang van de werkzaamheden, is de opdrachtgever terstond betaling verschuldigd van alle werkzaamheden tot dat moment en daarnaast een niet voor rechterlijke matiging vatbare schadevergoeding van 25% van de resterende aanneemsom, zulks onverminderd het recht van Drive 128 volledige schadevergoeding/schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 13.  Aansprakelijkheid

13.1 Drive 128 is niet aansprakelijk voor producten en diensten die opdrachtgever rechtstreeks van derden afneemt, ook al heeft Drive 128 deze geadviseerd of bemiddeld.

13.2 Bij het geven van adviezen zal Drive 128 alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Drive 128 is niet aansprakelijk voor de wijze waarop opdrachtgever deze opvolgt en de inzet en de gevolgen daarvan.

13.3 Drive 128 is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade als gevolg van overschrijding van een overeengekomen termijn.

13.4 Drive 128 is niet aansprakelijk voor alle door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte of gevolgschade die verband houdt met een tekortkoming door haar, dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

13.5 Indien Drive 128 uit hoofde van het vorige lid toch op enig moment aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid van Drive 128 te allen tijde en in alle situaties  beperkt tot 10% van de aanneemsom (uren X tarief), met een maximum van € 50.000,–.

13.6 Opdrachtgever stelt Drive 128 van (vermeende) schade op de hoogte binnen veertien weken nadat zij dat heeft geconstateerd. Indien opdrachtgever verzuimt de schade binnen deze periode te melden, vervalt een mogelijke aanspraak op schadevergoeding. In alle gevallen vervalt de aansprakelijkheid van Drive 128 door verloop van twee maanden vanaf de dag dat de opdracht is beëindigd.

13.7 Indien de opdrachtgever zijn schadevordering heeft gecedeerd aan een verzekeringsmaatschappij, dan blijft de opdrachtgever niettemin verplicht de BTW aan Drive 128 te voldoen over het door de verzekeringsmaatschappij aan Drive 128 verschuldigde bedrag.

13.8 Opdrachtgever vrijwaart Drive 128 voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opdracht gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Drive 128.

 

Artikel 17.  Toepasselijk recht en Geschillen

17.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, hoe ook genaamd, van Drive 128 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting berecht worden door de rechter die volgens de regels der absolute competentie bevoegd is ter vestigingsplaats van Drive 128.

 

Artikel 18.  Slotbepalingen

18.1 Drive 128 is bevoegd tot wijzigen van deze algemene voorwaarden.

18.2 De wijzigingen treden direct in werking.